Diensten

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

1.Immobilisaat;  2.Recyclinggranulaat; 3.Groevesteen; 4.Cursus;

 

 

1.Immobilisaat

 

Minerale reststoffen kunnen geschikt zijn als grondstof voor nieuw toegepaste bouwstoffen. De minerale reststof kan zijn verontreinigde grond of een industriële reststof, een steenachtige fractie bouw- en sloopafval, een slib of een filterkoek. In een menginstallatie, waarin de grondstoffen gecontroleerd gedoseerd worden, mengt de producent de minerale reststof met cement of cementvervanger en eventuele additieven.

 

Na aanbrengen in de toepassing hardt het immobilisaat uit en ontstaat een uitgehard immobilisaat, een vormgegeven bouwstof.

 

Toepassingsgebied

·   Funderingslaag (infra)

·    Parkeerterreinen; bedrijfslocaties

·   Afdeklaag voor stortplaats

·    Ballastlaag: keerwand; druk verdelende lagen; taluds voor

     kunstwerken (infra)

·   Bouwblokken

 

 Kader

·        Minimale omvang > 0,5 m 3 (als bouwblok)

·        Terugneembaar

·        Minimale toepassingshoeveelheid

·        Vormvastheid (na uitharding)

·        Voldoen aan de milieuhygiënische kwaliteit conform Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

·        Hoofdbestanddelen (80%) en nevenbestanddelen (20%

Om een immobilisaat op een verantwoorde wijze toe te passen, zal de producent zich laten certificeren volgens de BRL 9322 Nationale BeoordelingsRichtLijn voor het Komo®productcertificaat voor mengsels van cementgebonden minerale reststoffen.


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.Recyclinggranulaat

Steenachtige afvalstoffen kunnen worden bewerkt tot bouwstoffen voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in asfalt en beton.

Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of zeven. Soms wordt het nog gewassen en/of gereinigd.

Het recyclinggranulaat kan in diverse soorten worden getypeerd, welke door een prestatieverklaring, door de producent opgesteld, wordt vastgelegd als zijnde het betreffende type product.

 

Toepassingsgebied


 •  Verhardingslaag
 • Zandbed
 • Ophoging funderingen
 • Gebonden funderingen

Toeslagmateriaal in:

 • Beton
 • Asfalt
 • Asfaltmengsels
 • DrainagebedKader

·        Moet voldoen aan de samenstellingseisen (organische componenten) van recyclinggranulaat volgens Bbk.

·        De emissie (uitloging van anorganische componenten) van recyclinggranulaat mag niet hoger zijn dan de maximale waarden vastgelegd in het Bbk.

·        Het asbestgehalte moet < 100 mg/kg.

·        Producttype vastleggen (zoals: korrelgradering, samenstelling, vlakheidsindex, deeltjesdichtheid en specifieke eigenschappen).

   

Om een recyclinggranulaat op een verantwoorde wijze toe te passen zal de producent zich laten certificeren volgens de BRL 2506-2 Nationale BeoordelingsRichtLijn voor het NL BSB®productcertificaat voor recyclinggranulaten. Deel 2 behandelt de milieuhygiënische eisen aan recyclinggranulaat, welke moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

In deel 1 zijn relevante eisen opgenomen met betrekking tot de beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Hierin worden de technische eigenschappen van recyclinggranulaten voor de desbetreffende toepassingen benoemd.

Via deze BRL kan het KOMO®productcertificaat worden verkregen.


Soorten recyclinggranulaten:

Betongranulaat (BG); Menggranulaat (MG); Metselwerkgranulaat (MWG); hydraulisch recyclinggranulaat (HG); asfaltgranulaat (AG); Fijn granulaat 0/D (FG0/D); gebonden recyclinggranulaat (GRG); gerecycled grind (GG); gerecycled steenslag (GS);

 


 


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Groevesteen

 

Bij groevesteen komen twee hoofdgroepen voor, n.l. steenslag (grove en fijne granulaten) en waterbouwsteen (grove; lichte en zware sorteringen). Vroeger werden deze twee hoofdgroepen in een aparte BRL behandeld. Nu zijn beide samengevoegd in BRL 9324 als zijnde groevesteen. De steenslag heeft een maximale korrel van 125 mm. In de grove sortering zijn ook korrels <63 mm aanwezig. Afhankelijk van de korrelopbouw gaat de steenslag niet-vormgegeven bouwstof over naar steenslag vormgegeven bouwstof.

Steenslag wordt procesmatig gebroken uit gesteente van natuurlijke oorsprong met een grootste nominale bovenmaat van 125 mm.

Groevesteen is bedoeld om te worden toegepast als niet-vormgegeven bouwstof of als vormgegeven bouwstof in ongebonden toepassingen.

 

Toepassingsgebied

      STEENSLAG   (fijn granulaat)

 • Funderingslaag (infra)
 • Spoorwegen als ballastmateriaal
 • Toplagen bij infra
 • Split als toplaag asfaltwegen
 • Toeslagmateriaal in beton-, asfaltmengsels

Grove; lichte en zware groevesteen sorteringen

Kust- en oeverbekleding

Schanskooi

Filterlagen, sprinklerlagen voor de windmolens


 Kader


Als groevesteen kleiner is dan de maximale doorval op alle aangegeven zeven, dan is de desbetreffende groevesteen een vormgegevenbouwstof.

 ·    Voldoen aan de milieuhygiënische kwaliteit conform Besluit                             bodemkwaliteit (Bbk)

·        Duurzaam vormgegeven

·        Civieltechnisch voldoen aan de NEN EN afhankelijk van de toepassing

·        Er zijn diverse sorteringen met hun eigen specifieke korrelopbouw en            evt. een eis voor de gemiddelde massa (CP/LMA/LMB/HMA/HMB).Om de groevesteen op een verantwoorde wijze toe te passen zal de producent zich laten certificeren volgens de BRL 9324 Nationale BeoordelingsRichtLijn voor het NL-BSB®productcertificaat. Tevens wordt een CE verklaring opgenomen conform de NEN EN normen betreffende de civieltechnische eigenschappen afhankelijk van de toepassing. 

 

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 CURSUS

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Onderstaand zijn enkele cursus mogelijkheid opgesomd. Natuurlijk kunt u ook op maat een cursus van ons krijgen. Een cursus geheel van toepassing op uw werkgebied, uw probleemstelling, vergroten van uw kennis op een bepaald onderwerp, situatie, e.d. Laat het ons weten en wij kunnen uw helpen om voor u een zo goed mogelijk cursuspakket samen te stellen.  

·     Monsterneming en opleiding tot monsternemer

      volgens SIKB

·     Korrelverdeling CP

     (div. sorteringen vanuit schip, depot)

·     Massaverdeling (LMA/LMB; HMA/HMB)

·     Laboratoriumwerkzaamheden

     (drogen, zeven, breken, malen, verdelen)

·     Productgroep gericht

·     Immobilisaat

·     Productiecontrole (evt. op werklocatie)

·     Werkinstructies; invulformulieren

·     Monstervoorbereiding; opslag;

      analysemonster

·     Kwaliteitssysteem

·    Laden/lossen/transportband/stortstromen/               /depot


Persoonlijke, teamontwikkeling

 ·        Wie ben ik

·        Werken als 1 team